Зміст

 
УКРАЇНА
Гальжбіївська сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
XXVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27/06/2018 року№528с.Гальжбіївка
Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності Гальжбіївської територіальної громади та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності Гальжбіївської територіальної громади .

Керуючись ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04.10.1995 року № 786 із змінами з метою більш ефективного використання майна, що належить до комунальної власності Гальжбіївської територіальної громади , шляхом надання його в оренду, Гальжбіївська сільська рада .

ВИРІШИЛА

 1.    Затвердити «Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності Гальжбіївської територіальної громади »         (Додаток №1).
 2.  Затвердити «Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у  комунальній власності  Гальжбіївської територіальної громади (Додаток №2).
 3. Затвердити «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Гальжбіївської територіальної громади»(Додаток №3).
 4. Затвердити комісію по передачі в оренду майна комунальної власності Гальжбіївської  територіальної громади (Додаток №4).
 5. .Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
 6. Оператору комп’ютерного набору Гальжбіївської сільської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення.
 7. ​ Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань   планування бюджету, фінансів і цін  соціально економічного розвитку та комунальної власності  (Собко Г.Т.).

Додаток № 1

до рішення № 528

28 сесії 7 сскликання

Гальжбіївської  сільської ради

від 27.06.2018 року

 

Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району  Вінницької області

 

 

 1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній  власності територіальної (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у спільній власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області  (далі – комунальне майно); правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, подовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.

1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

1.3.2 балансоутримувач – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої знаходиться комунальне майно;

1.3.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

1.3.4. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна, орендарем якого вона є, у користування, на строк третій особі;

1.3.5. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

1.3.6. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери, право вимоги);

1.3.7. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.3.8. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками;

1.3.9. транспортні засоби – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

 1. Об’єкти оренди.

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

 1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;
 2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3. транспортні засоби;

2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об’єкт або група інвентарних об’єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше окреме майно – машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

2.2. Перелік об’єктів права спільної  Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Гальжбіївської  сільської ради.

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.

 1. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області є:

3.1.1. органи, уповноважені Гальжбіївською сільською радою управляти майном, – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;

3.1.2. балансоутримувачі – щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, а з дозволу органів, ззазначених в п. 3.1.1. цього Положення, – також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв.м.

 1. Орендарі.

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 1. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Гальжбіївської  сільської ради, виконавчого комітету Гальжбіївської  сільської ради, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.

5.2. Гальжбіївська  сільська рада та виконавчий комітет Гальжбіївської  сільської ради регулярно надають інформацію у засобах масової інформації або в мережі Інтернет про об’єкти, що пропонуються в оренду.

5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця та документи згідно з  переліком, визначеним в у п.п. 5.4 цього Положення.

5.4. Перелік документів, які подаються заявником:

 1. Заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.
 2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи – суб’єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.
 3. Довідка органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ.
 4. Копія довідки про взяття на облік платника податку.
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма      № 2-р).
 6. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

5.5. Копії документів надаються також Петрашівській сільській раді.

5.6. Передача майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області в орендне користування здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та враховуючи це Положення.

 1. Порядок передачі комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області в орендне користування на конкурсних засадах.

6.1. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 12. цього Положення.

6.2. Конкурс на право оренди (надалі – конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб, за рішенням Гальжбіївської  сільської ради.

6.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

6.4. Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою села.

6.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

6.6. Орендодавець (балансоутримувач) зобов’язаний підготувати пакет документів стосовно оренди для розгляду на конкурсну комісію по оренді комунального майна  (надалі – Комісія) наступні документи:

 • завірену копію поповерхового плану або схему споруди, з зазначенням об’єкту оренди (для нерухомого майна);
 • довідку-характеристику об’єкта оренди та інформацію про площу об’єкта оренди.
 • довідку про балансову вартість об’єкта;

6.7. Положення про Комісію та її склад затверджується рішенням Гальжбіївської  сільської ради.

6.8. До дня проведення конкурсу заявник повинен здійснити огляд об’єкта оренди.

6.9 Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди не допускається.

 1. Умови конкурсу.

7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області та подає на затвердження Комісії.

7.2. Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області, затвердженої рішенням Гальжбіївської  сільської ради (далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;

7.3. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу орендодавця.

7.5. Витрати на проведення експертизи відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.

7.6. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

7.7. Звіт про експертну оцінку об’єкта оренди, затверджується Гальжбіївською  сільською радою.

7.8. Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

 • зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;
 • збереження спеціалізації об’єкта оренди;
 • щодо оренди цілісно-майнового комплексу – спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку села.

7.9. Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

 1. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

8.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення і своєчасно подали  наступні документи передбачені п. 5.4 цього Положення, а також:

8.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

8.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

8.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);

8.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізацію тощо.

8.2. Заявнику необхідно заповнити анкету.

8.3. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

8.4. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

 • дата подачі заяви, порядковий номер учасника;
 • прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника.
 • відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

8.5. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

8.6. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 20ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

 1. Оголошення.

9.1. З метою постійного доступу суб’єктів підприємницької діяльності до інформації щодо майна, яке пропонується до передачі в оренду, в друкованих засобах масової інформації Гальжбіївською сільською радою розміщується інформація про вільні приміщення.

9.2. Секретар оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права спільної  власності Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області в друкованих засобах масової інформації.

9.3. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

9.3.1. інформація про об’єкт:

– назва об’єкта оренди,

– місцезнаходження,

– балансоутримувач;

– для нерухомого майна – технічна характеристика;

 1. ринкову вартість;
 2. термін оренди;

9.3.4. початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області, зазначивши базовий місяць (місяць експертної оцінки), цільове використання та застосовану орендну ставку.

9.3.5. умови надання в оренду (основні положення договору):

 1. цільове використання об’єкта оренди;

9.3.5.2.       майно передається в оренду з/без права на приватизацію та передачі в суборенду (в залежності від об’єкта оренди);

9.3.5.3.       орендар повинен протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не нижче його ринкової (за звітом про оцінку) вартість та надати орендодавцю копії страхового полісу;

9.3.5.4.       орендар має забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

 1. орендар повинен дотримувати вимог експлуатації об’єкта;
 2. орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;

9.3.5.7.       дотримання орендарем екологічних норм експлуатації об’єкта;

9.3.5.8.       своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

9.3.5.9.       щоквартально до 15-го числа проводити з орендодавцем звірку взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти відповідні акти звірки;

9.3.5.10.     виконання умов договору оренди;

9.3.6. кінцевий термін прийняття конкурсної документації;

9.3.7. дату проведення конкурсу;

9.4.   У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

 1. виду виробничої діяльності;
 2. обсягу виробничої діяльності;
 3. кількості і складу робочих місць.
 1. Протягом 15-ти днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу Секретар:
 • ознайомлює претендентів на участь у конкурсі із затвердженими Комісією умовами, про що свідчить підпис претендента на другому примірнику умов, який долучається до пакету документів;
 • приймає та реєструє заяви з необхідним пакетом документів на участь у конкурсі.
 1. Конкурсна комісія.

10.1.Функції Конкурсної комісії виконує Комісія з оренди комунального майна, що перебуває у спільної  власності Гальжбіївської  територіальної громади Ямпільського району Вінницької області

10.2.Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться по мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб.

10.3.На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

10.4.Основними завданнями та функціями Комісії є:

10.4.1.Розгляд питань та надання пропозицій орендодавцю та органу, уповноваженому управляти майном щодо передачі в оренду комунального майна поза конкурсом чи на конкурсних засадах;

10.4.2.визначення умов та терміну проведення конкурсу;

10.4.3.розгляд пропозицій учасників конкурсу;

10.4.4.визначення переможця конкурсу;

10.5.Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

10.6.Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

10.7.Голова Комісії в межах своєї компетенції:

 • скликає засідання Комісії;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • дає доручення членам Комісії;
 • організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

10.8.Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

10.9.Секретар Комісії:

 • готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;
 • готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам п. 8.1 Положення;
 • повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;
 • приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • оформляє протокол засідання комісії;

10.10.При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

10.11.Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

10.12.Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

10.13.До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

10.14.Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи у учасників конкурсу за їх згодою.

10.15.У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

11.Проведення конкурсу.

11.1.Конкурс проводиться не раніше – 20 днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу, в спосіб встановлений п. 9.2. Положення.

11.2.Секретар надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі, конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів вимогам зазначених в пункті 8.1., 8.2. Положення.

11.3.Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні Комісії в безпосередній присутності учасників конкурсу.

11.4.Конкурсна документація не оформлена належним чином, розкриті (розпечатані) конверти з конкурсними пропозиціями не розглядаються і повертаються секретарем Комісії заявнику.

11.5.До участі у конкурсі згідно з рішенням Комісії допускаються претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення.

11.6.Процедура проведення конкурсу є відкритою.

11.7.Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11.8.Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу, протягом 41 календарного дня з дати рішення, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

11.9.Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у гривнях, при обов’язковому виконанні інших умов конкурсу.

11.10.У разі надходження від учасників конкурсу двох і більше конкурсних пропозицій з однаковим найбільшим розміром орендної плати Комісія надає можливість учасникам внести зміни до конкурсних пропозицій.

11.11.У разі надходження однієї пропозиції або якщо до участі в конкурсі допущений один претендент, який виконав умови конкурсу і його конкурсна пропозиція перевищує стартову орендну плату, конкурс не проводиться і Комісія приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та заключення з ним договору оренди.

11.12.Після закінчення засідання конкурсної Комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

11.13.У протоколі засідання Комісії зазначаються:

 • інформація про об’єкт оренди;
 • відомості про претендентів;
 • рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;
 • конкурсні пропозиції і зобов’язання учасників;
 • рішення про визначення переможця.

11.14.Учасник конкурсу, який визначений переможцем, інформується Секретарем письмово, в триденний термін з дати прийняття рішення Комісією.

11.15.Секретар інформує учасників конкурсу, які не визнані переможцем, про результати конкурсу, письмово, в п’ятиденний термін з дати засідання Комісії.

11.16.Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

11.17.До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

 

12.Передача в оренду комунального майна, що перебуває у спільній  власності Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області поза конкурсом.

12.1.Спільне майно Гальжбіївської територіальної громади Ямпільського району Вінницької області передається в оренду поза конкурсом:

– в разі погодинної оренди;

– в суборендне користування;

– в інших випадках, передбачених законом та цим Положенням.

 

 

 

 

13.Порядок укладання договорів оренди

13.1.Проект договору оренди погоджується комісією з питань планування бюджету,  фінансів і цін   та  соціально економічного розвитку та комунальної властності.

13.2. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна що перебуває у спільній сумісній власності є рішення Гальжбіївської сільської ради та виконкому Гальжбіївської  сільської ради.

13.3.Порядок погодження та укладання договорів оренди:

дії уповноважених осібтерміни погоджень
1.     Орендодавець подає проекту договору оренди на погодження комісії·         з дня отримання пакету документів, впродовж 5ти календарних днів
2.     Голова комісії погоджує проект договору, та повертає його орендодавцю·         в продовж 3-х робочих днів з дня надання проекту договору орендодавцем
3.     Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди.·         через 30ть календ. днів з дня прийняття рішень радами або рішення Комісією.
4.     Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору.·         В термін визначний п. 13.5 цього Положення
5.     Орендодавець надає по примірнику договору з усіма додатками на Комісію для реєстрації.·         до кінця звітного періоду
6.     Комісія реєструє та повертає його орендодавцю.

13.4.Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

13.5.У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішення Комісією про визначення переможця конкурсу (у разі передачі в оренду на конкурсних засадах) або рішення Гальжбіївської сільської ради (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішення втрачає чинність, в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди з переможцем конкурсу чи заявником відповідно.

13.6.Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.

 • Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

16.8.Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

16.9.Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця, орендаря об’єкта оренди.

16.10.Гальжбіївська  сільська рада веде реєстр договорів оренди.

16.11.Відмітка про реєстрацію договору оренди розміщується в правому верхньому куті першої сторінки договору.

16.12.В разі відмови переможця конкурсу укласти договір оренди, в термін встановлений даним Положенням, договір укладається з учасником конкурсу, який визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір оренди, за його згоди.

16.13.У разі відмови переможця конкурсу та відсутності згоди іншого учасника, конкурс проводиться повторно.

16.14.Об’єкт оренди повинен бути застрахований орендарем на користь орендодавця протягом першого місяця після укладення договору оренди.

16.15.Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.

16.16.Оплата витрат на проведення страхування здійснюється орендарем.

16.17.До договору оренди майна додаються:

 • розрахунок орендної плати;
 • акт розмежування площі;
 • витяг з протоколу комісії стосовно конкурсних пропозицій;
 • копію затвердженого висновку про вартість майна;
 • акт прийому передачі об’єкта оренди;
 • схема або поповерховий план з зазначенням частини орендованої площі об’єкта;
 • інші документи в залежності від об’єкта оренди.

17.Істотні умови договору.

17.1. Істотними умовами договору оренди є:

17.1.1. об’єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її індексації);

17.1.2. термін, на  який  укладається  договір  оренди;

17.1.3. орендна плата  з урахуванням її індексації (визначена на конкурентних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з методикою для неприбуткових організацій, або пільгова встановлена рішенням Гальжбіївської  сільської ради);

17.1.4.  порядок використання  амортизаційних   відрахувань;

17.1.5.порядок відновлення орендованого  майна  та  умови  його  повернення;

17.1.6. виконання зобов’язань;

17.1.7. забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток,  гарантія  тощо;

 1. відповідальність сторін;
 2. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;
 3. порядок  здійснення  орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

17.1.11.  страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

17.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

18.Орендна плата.

18.1.Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

18.2.Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та Методикою.

18.3.Орендна плата встановлюється, як правило, в грошовій формі. В залежності від специфіки виробничої діяльності орендаря за згодою сторін, встановлюється у натуральній або комбінованій формі, шляхом передачі орендодавцеві товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

18.4.Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.

18.5.Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

18.6.Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

18.7.Термін внесення орендної плати визначається договором.

18.8.За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

18.9.При відсутності можливості погашення заборгованості з орендної плати в грошовій формі, вона може бути здійснена шляхом передачі у спільну  власність Гальжбіївської  територіальної громади належних орендарю майна, продукції, виконання робіт, надання послуг в порядку, передбаченому чинним законодавством та за згодою власника орендованого майна.

 

19.Продовження терміну дії договору оренди.

19.1Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

19.2.Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

19.3.За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець подає на розгляд Комісії:

 • довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий період;
 • акт обстеження орендованого майна;
 • копія страхового полісу орендаря за попередній період оренди;
 • інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

19.4.Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає пропозиції для підготовки відповідних проектів рішень Гальжбіївської  сільської ради.

19.5.Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

19.5.1.якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

19.5.2.прийняття Гальжбіївською  сільською радою рішення про реконструкцію об’єкта;

19.5.3.прийняття Гальжбіївською  сільською радою рішення про відчуження об’єкта;

19.5.4.включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;

19.5.5.якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;

19.5.6.прийняття Гальжбіївською  сільською радою рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;

19.5.7.та в інших випадках.

20.Порядок передачі в суборенду.

20.1.Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Гальжбіївської сільської ради за поданням Комісії, без конкурсу.

20.2.У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.

20.3.Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

20.4.Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.

20.5.Для розгляду питання секретарю подаються:

 • заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;
 • погодження орендодавця;
 • копія поверхового плану об’єкта оренди завірена орендарем по основному договору оренди із зазначенням орендованих приміщень та приміщень, які плануються передати в суборенду.

20.6.Заява має  містити такі дані:

 • повна назва юридичної або фізичної особи;
 • поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;
 • контактні телефони заявника;
 • вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • дані про об’єкт оренди:
 • балансоутримувач,
 • адреса,
 • поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика)
 • площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в суборендне користування,
 • мета використання майна третьою особою;
 • дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

20.6.1.       для третьої сторони, яка є юридичною особою:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);
 • копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копія статуту або положення для юридичної особи;
 • копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;
 • довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.
 • копія довідки органу статистики про внесення особи на облік;
 • копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

20.6.2.        для третьої сторони, яка є фізичною особою:

 • копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;
 • копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;
 • копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи;
 • довідку про вид діяльності;

20.7.Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.

20.8.Розмір площі, яка надається в суборендне користування не може перевищувати 50 відсотків орендованої площі.

20.9.Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

20.10.Договір суборенди та розрахунок плати за суборенду підлягає обов’язковому погодженню Комісією.

 

21.Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових орендних ставок.

21.1.Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішення Петрашівської сільської ради за поданням Комісії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди та підлягають обов’язковому погодженню Комісією.

21.2.Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або відмови у її встановленні вирішуються на сесії Гальжбіївської  сільської ради

 

22.Прикінцеві положення.

19.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.

19.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

                                                                                                                Додаток №2

до рішення № 528

28 сесії 7 скликання

Гальжбіївської сільської ради

від 27.06.2018 року

 

Методика
розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Гальжбіївської  територіальної Ямпільського району Вінницької області

 

 1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Гальжбіївської територіальної громади (далі – Методика), визначає порядок розрахунку та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) і належить до цієї власності (далі – майно).
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендарю зобов’язується надавати балансоутримувач, відповідно до укладених угод, а також плата за комунальні послуги та плата за землю. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно зі встановленими розрахунками відповідними підприємствами, організаціями. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам та утримання прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявної кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання та водовідведення і сплачуються згідно з рахунками за надані відповідні послуги, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.
 4. Укладенню договору оренди передує оцінка вартості об’єкта оренди. Проведення експертної оцінки майна, що передається в оренду, забезпечується орендодавцем. Експертна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати стан об’єкта, його місцезнаходження, забезпеченість інженерними мережами, наявність доріг, громадського транспорту та іншої інфраструктури.
 5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у наступній послідовності: спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. Відповідно до розміру орендної плати за перший місяць оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці.
 6. Річний розмір орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, не може перевищувати 10% вартості орендованого майна, визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц., де

Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – вартість, визначена шляхом експертної оцінки;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади сіл на території Гальжбіївської  сільської ради, визначена з додатком до Методики.

У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом експертної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор, де

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом експертної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп, де

Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом експертної оцінки, грн.;

Пп – площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.

Опл.міс. = 12 х Іп.р. х Ім., де

опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший, ніж визначений цією Методикою, розмір орендної плати. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними установами та відділами підприємств поштового зв’язку, які займаються розповсюдженням періодичної преси, становить одну гривню в рік.

Терміни внесення орендної плати встановлюються не пізніше 5 числа наступного місяця, за який проводиться оплата. Штрафні санкції щодо порушення термінів визначається договором у відповідності до чинного законодавства. У договорі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-ти денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за ІV квартал – в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

Суми орендної плати, помилково перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. У разі здачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям, орендна плата приміщень загального користування встановлюється пропорційно займаній площі кожним орендарем.

Орендодавцем нерухомого майна виступає виконавчий комітет Петрашівської сільської ради. Орендна плата повинна зараховуватися на окремий рахунок, відкритий орендодавцем у Ямпільському відділенні державного казначейства для обліку надходжень від орендної плати та повинна спрямовуватися щомісячно  100% до сільського бюджету.

Часткове звільнення від орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності чи юридичних осіб проводиться на підставі рішення пленарного засідання сесії Гальжбіївської  сільської ради. Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного проектно-кошторисною документацією на такі роботи, здійснюють орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.

 

Додаток 3

до рішення № 528

28 сесії 7 скликання

Гальжбіївської  сільської ради

від 27.06.2018 року

 

   Порядок проведення конкурсу на право  оренди майна комунальної

                     власності Гальжбіївської  територіальної громади

 

 1. Державну політику у сфері оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування. Орендодавець (виконавчий комітет Гальжбіївської сільської ради) у відповідності до статті 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону.
 2. Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс)  оголошується Орендодавцем (виконавчим комітетом Гальжбіївської сільської ради).
 3. Конкурс  проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється  рішенням, розпорядженням або наказом Орендодавця. Окремо комісія може бути утворена для проведення  конкурсу  щодо  групи об’єктів,  які належать до сфери  управління Гальжбіївської сільської ради.
 4. Оголошення про конкурс щодо оренди комунального майна Гальжбіївської територіальної громади публікується  в районній газеті “Ямпільські вісті”. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах Орендодавця за їх наявності. Оголошення публікується не  пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

-інформація про об’єкт має містити: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення конкурсу, адресу, номер телефону, час роботи голови комісії по проведенню аукціону

-умови конкурсу;

-дата, час і місце проведення конкурсу;

-кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

-перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі.

 1. Умовами конкурсу є:

-стартовий розмір орендної плати;

-ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням  (у  разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

-дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

-компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням  незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

-виконання певних видів ремонтних робіт;

-виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

-виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб громади;

-збереження (створення) нових робочих місць;

-вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з  метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

-створення безпечних умов праці;

-дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

Інші умови включаються до умов конкурсу з  урахуванням пропозицій виконавчого комітету Петрашівської сільської ради.

Орендодавець ( виконавчий комітет Гальжбіївської  сільської ради) не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

 1. Основним  критерієм  визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається відповідно до Положення про оренду майна  комунальної власності  Гальжбіївської  територіальної громади .

 1. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд  комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про  конкурс.

– пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

– інформацію про засоби зв’язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;

– довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

– копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію  декларації про  доходи  або звіту  суб’єкта  малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

 1. До складу комісії входять представники власника та Орендодавця.
 2. Комісія утворюється в кількості від п’яти  до  семи  осіб.

Склад комісії затверджується рішенням, розпорядженням Орендодавця .

 1. Основними завданнями комісії є:

-визначення умов та строку проведення конкурсу;

-розгляд поданих  претендентами  документів  та  підготовка  і подання орендодавцю списку претендентів,  допущених  до  участі  в конкурсі;

-проведення конкурсу  з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

 1. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців Орендодавця,  центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 2. Комісія розпочинає роботу з моменту винесення рішення, розпорядження Орендодавця про її створення.
 3.  Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Орендодавця . Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови комісії, який  виконує обов’язки  голови комісії у разі його   відсутності,  призначається  з  числа представників Орендодавця .

 1. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників конкурсу.

Члени комісії  та  працівники  Орендодавця ,   які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

-про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

 1. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п’яти осіб – за чисельності комісії сім осіб.
 2. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
 3. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної  плати) подаються  до підрозділу, відділу або відповідальної особи Орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з записом “На конкурс” з відбитком печатки претендента.  Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.
 4. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії  до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників.  Зазначений список затверджується рішенням комісії. Уповноважений член комісії протягом одного робочого дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони надали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам  конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що комісія виносить рішення, у разі:

– неподання заяв про участь у конкурсі;

– відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

– знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, Орендодавцем ,   може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна.

 1. У  разі надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

 1. Протягом семи робочих днів після затвердження Орендодавцем, списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених  осіб). На  засіданні  можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі  засідання комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
 2. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
 3. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  – заступник голови комісії) в присутності членів  комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  “не  відповідає умовам конкурсу”.
 4. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс  проводиться у формі торгів  “з  голосу” головою комісії (у разі  його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається  момент  оголошення  головою  комісії найбільшого  розміру  орендної плати,  запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.
 5. У  процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію.
 6. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,  який установлюється конкурсною комісією, але не може бути  меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних  пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого розміру орендної  плати,  голова  комісії  оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував  найбільший   розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
 7. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги  цього Порядку, за  рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.
 8. Під час проведення конкурсу ведеться протокол,  у  якому зазначаються відомості  про учасників; стартова орендна плата; пропозиції  учасників, результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
 9. Протокол про результати конкурсу після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем   конкурсу   затверджується рішенням, розпорядженням Орендодавц. Орендодавець письмово   повідомляє   про результати  конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях,  в яких було надруковано оголошення про конкурс.
 10. Комісія діє на постійній основі.
 11. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку  особисто  переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України “Про оренду державного та  комунального майна” та включати орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
 12. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового засідання  комісії. Додаткове  засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 33 цього Порядку.
 13. На підставі  рішень,  прийнятих  комісією  відповідно  до пункту  31  цього  Порядку,  Орендодавець   скасовує своє рішення, розпорядження або наказ про визначення переможця.
 14. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 20 цього Порядку.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії, які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується рішенням, розпорядженням Орендодавця .
 15. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  Орендодавцем   за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

– уповноважений орган управління об’єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

– об’єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

– укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

 

Додаток 4

до рішення № 528

28 сесії 7 скликання

Гальжбіївської  сільської ради

від 27.06.2018  року

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
по проведенню конкурсу на право оренди майна комунальної власності Гальжбіївської  територіальної громади

 1. Атаманчук Віктор Васильович      – член виконавчого комітету Гальжбіївської сільської ради   – Голова конкурсної  комісії;
  2. Побережна Сніжана Степанівна  – член виконавчого комітету Гальжбіївської сільської ради – Заст. голови комісії;
  3. Домбровська Людмила Василівна  – житель села Гальжбіївка

– Секретар Комісії;
     4. Собко Олена Олександрівна – член  виконавчого комітету Гальжбіївської сільської ради  член комісії;

 

 1. Паламарчук Василь Антонович  – депутат Гальжбіївської сільської ради від виборчого округу № 6   – член комісії.

 

Голова сільської ради Лаврук Андрій Юрійович